ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 28.05.2019, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18.06.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διανομή κερδών.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019.

7. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6, Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3340011, FAX: 210 3340160 ΑΦΜ 099555020, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 3546201000 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007

8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2018.

9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 25.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v