Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 5η Ιουνίου 2019, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν πέντε (5) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 21.826.762 μετοχές επί συνόλου 23.743.440, ήτοι παρέστη το 91,93%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί όλες οι αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι ατομικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις ατομικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2018.

3. Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές A.E. για τον έλεγχο της χρήσης 2019.

4. Εγκρίθηκε η θέσπιση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών σε μεταγενέστερο χρόνο.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2019.

6. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του του Καταστατικού της εταιρείας, εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018, απόδοση (μεταφορά) όλων των διατάξεων του καταστατικού στη δημοτική γλώσσα και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 ως προς τη διατύπωση (χωρίς αλλαγή της επωνυμίας) του Καταστατικού της εταιρείας.

8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της εταιρείας.

9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 (Διάρκεια) του Καταστατικού της εταιρείας.

10. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών και συγγενών της εταιρειών, κατά την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v