ΝΤΟΠΛΕΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩ΢Η ΓΙΑ ΣΙ΢ ΑΠΟΦΑ΢ΕΙ΢ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΢ΤΝΕΛΕΤ΢Η΢ Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΝΣΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» αλαθνηλώλεη όηη ζπλήιζε ζήκεξα 18 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 12.00 ζηα γξαθεία ηεο πνπ βξίζθνληαη ζηo ΒΙΟ.ΠΑ Πνιπθάζηξνπ , ε 19ε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο. Η Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, ζηελ νπνία παξαζηάζεθαλ ή αληηπξνζσπεύζεθαλ έμη (6) κέηνρνη, θάηνρνη ζπλνιηθά 8.205.599 νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ επί ζπλόινπ 10.600.010, ήηνη πνζνζηό απαξηίαο 77,411% απνθάζηζε σο εμήο: 1. Δπί ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ελέθξηλε νκόθσλα ηελ ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2018. 2. Δπί ηνπ δεύηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ελέθξηλε νκόθσλα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζύμθσλα με ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα ρξήζεο 31 Γεθεκβξίνπ 2018. 3. Δπί ηνπ ηξίηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ε Γεληθή Σπλέιεπζε απνθάζηζε νκόθσλα ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31-12-2018. 4. Δπί ηνπ ηέηαξηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ε Γεληθή Σπλέιεπζε απνθάζηζε νκόθσλα ν έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2019 (01.01.2019 έσο 31.12.2019 λα αλαηεζεί ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία PKF Δπξσειεγθηηθή ΑΔ. 5. Δπί ηνπ πέκπηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ελέθξηλε νκόθσλα ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 119 παξ. 4 ηνπ λ. 4548/2018 6. Δπί ηνπ έθηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ελέθξηλε νκόθσλα ηηο ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηελ ρξήζε 2018 ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. 7. Δπί ηνπ έβδνκνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, δηαβάζηεθαλ δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v