Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 21 Ιουνίου 2019, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 16.571.152 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 80,527% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.571.152 μετοχών που αναλογούν στο 80,527% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία τη συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 2018 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.571.152 μετοχών που αναλογούν στο 80,527% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 3ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές για τη χρήση 2018 καθώς και το ύψος των αμοιβών αυτών για τη χρήση 2019.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.571.152 μετοχών που αναλογούν στο 80,527% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2019 έως 30.06.2019, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2014 για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019. Η αμοιβή της ανέρχεται στο ποσό των € 40.000 για τον τακτικό έλεγχο και στο ποσό των € 30.000 για τον φορολογικό έλεγχο.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.571.152 μετοχών που αναλογούν στο 80,527% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 5ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Παναγιώτη Λύκο, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Ηλία Καράντζαλη, Γεώργιο Τριανταφυλλίδη, Εμμανουήλ - Ευάγγελο Λεκάκη (ανεξάρτητο μέλος) και Ιωάννη Μενάγια (ανεξάρτητο μέλος).

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.571.152 μετοχών που αναλογούν στο 80,527% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 6ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, τους κ.κ. Ηλία Καράντζαλη, Εμμανουήλ - Ευάγγελο Λεκάκη και Ιωάννη Μενάγια.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.571.152 μετοχών που αναλογούν στο 80,527% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 7ο: Έγκριση πολιτικής αποδοχών κατ' άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν. 4548/2018 σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.571.152 μετοχών που αναλογούν στο 80,527% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 8ο: Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.571.152 μετοχών που αναλογούν στο 80,527% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v