Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Αποφάσεις ΓΣ

H εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27η Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 19 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 6.678.562 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 7.085.888, ήτοι ποσοστό 94,25% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 5.420.569 υπέρ, ήτοι ποσοστό 76,49% του μετοχικού κεφαλαίου και 1.257.993 κατά, ήτοι ποσοστό 17,75% του μετοχικού κεφαλαίου, κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως κάτωθι:

1) Στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2018 – 31.12.2018.

2) Στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018.

3) Στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εκλέχθηκε ομόφωνα Νόμιμος Ελεγκτής για τη χρήση 2019 ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15081) και ορίστηκε η αμοιβή του. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορηγηθείσα στους απερχόμενους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.
4) Στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.01.2018 - 31.12.2018 και αποφασίστηκε η μη ανανέωση της σύμβασής του.

5) Στο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Χιώτη Καλλιόπη του Εμμανουήλ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Σταύρου Δρυμώνα και ανανεώθηκε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου για πέντε (5) έτη, που απαρτίζουν οι κάτωθι:

1. Νικόλαος – Δαούλης Ρεμαντάς του Δημητρίου,

2. Αντώνιος Δαρμής του Βασιλείου,

3. Δημήτριος Ρεμαντάς του Νικολάου,

4. Αφροδίτη Πετρίδου του Ναπολέοντος, και

5. Καλλιόπη Χιώτη του Εμμανουήλ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v