ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Αποφάσεις ΓΣ

Στις 20-12-2019 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 6 μέτοχοι κομιστές 38.889.381 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 44,84% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος  της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε την παρακάτω απόφαση:

 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 σύμφωνα με τη διάταξη του  άρθρου 183 του νόμου. Κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.»

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του νόμου και την  Κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

ΥΠΕΡ                  38.889.381     ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v