ΝΑΚΑΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Φίλιππος Νάκας στις 6 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής.

Οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2019 (01.07.2018 - 30.06.2019) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2018 – 30.06.2019 καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2018 έως 30.06.2019 και προέγκριση αμοιβών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2019- 30.06.2020.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2019 έως 30.06.2020.

5. Έγκριση διανομής των κερδών της χρήσεως 01.07.2018 - 30.06.2019.

6. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.

7. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v