Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ρεβόιλ: Πρόσκληση ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 27-5-2020
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» που
εδρεύει στην Βάρη Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3-7-2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου,
αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας
Διατάξεως:
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019.
2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019.
3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019.
4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας xρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019.
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019
έως 31/12/2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση
1/1/2019 έως 31/12/2019.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019 έως
31/12/2019.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2020 έως
31/12/2020.
8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
της Εταιρίας χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
9. Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
για το έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
10. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, οι
μέτοχοι καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την
13η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται
ως μέτοχοι της ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που
διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο
οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας
(ημερομηνία καταγραφής: 28 Ιουνίου 2020) που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση
εξ΄αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η συνεδρίαση δεν απέχει
περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της
Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΛ.Κ.Α.Τ.". Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα
συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του
μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς
τις διατάξεις του άρθρου 124 του νόμου 4548/2018, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική
Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την
δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η
οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με
αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας μέχρι τρεις (3)
αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως
εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει
μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο
περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις
μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.
Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για
κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το
οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση
συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της
Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο
αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή
μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή
ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της
Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα
που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου
του μετόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή
αποστέλλεται μέσω fax (210 8974943), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από
την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.revoil.gr) το έντυπο αντιπροσώπευσης. Το
Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο
διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην
ψηφοφορία.
Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει
στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 18.6.2020 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων
στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς
έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με
τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 20.6.2020, δηλ. δεκατρείς
(13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη
διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο
απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123
παρ. 4 του ν. 4548/2018. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση
των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2020, το αργότερο
μέχρι την 27.6.2020, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο
μέχρι την 26.6.2020 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης.
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την
27.6.2020, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι
χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με
αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση,
εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με
αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 27.6.2020, δηλ. πέντε
(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν
και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω
αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική
τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού
δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση ΕΛ.Κ.Α.Τ. και Εταιρείας.
Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν.
4548/2018 καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και
τους όρους άσκησής τους, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας www.revoil.gr και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου
5 στη Βάρη Αττικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v