Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 26.06.2020 και ώρα 10:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 282.096.467 μετοχές, ήτοι ποσοστό 64,91% επί συνόλου 434.617.097 μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Τράπεζας και Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019 στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019- 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2019-31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

3. Διόρισε ως ορκωτό ελεγκτή (τακτικό και αναπληρωματικό) για τον τακτικό έλεγχο για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 την ελεγκτική εταιρία Deloitte.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές για το έτος 2019 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

6. Εξέλεξε νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) με τριετή θητεία και όρισε οκτώ μέλη του ως ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Berggren Arne Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Cucchiani Enrico Tommaso Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος De Boeck Karel Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Hexter David Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Panzures Andrew Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Weatherston Anne Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Κοντογούρη Βενετία Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Μπεράχας Σολομών Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Blades Alexander Δοντάς Περικλής Εκπρόσωπος του Τ.Χ.Σ. Κουτεντάκης Βασίλειος Μεγάλου Χρήστος Χαντζηνικολάου Γεώργιος

7. Ενέκρινε α) τη σύσταση πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων των Ν. 3016/2002 και 3864/2010 σε συνδυασμό με τη Σύμβαση Πλαίσιο Σχέσεων (Relationship Framework Agreement) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ισχύουν, και διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Τράπεζας.

Ένα τουλάχιστον μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), και β) τον ορισμό των κ.κ. David Hexter (Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.), Karel De Boeck (Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.), Arne Berggren (Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.), Σολομώντα Μπεράχα (Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Στην Επιτροπή Ελέγχου θα συμμετέχει και ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Περικλής Δοντάς.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της.

8. Παρείχε την άδεια, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας.

9. Παρείχε ειδική άδεια για σύναψη συμβάσεων εντολής με τριετή διάρκεια μεταξύ της Τράπεζας και α) του κ. Γεώργιου Χαντζηνικολάου και β) του κ. Χρήστου Μεγάλου, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v