Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FRIGOGLASS: Αποφάσεις ΓΣ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 10 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 204,527,118 μετοχές, επί του συνόλου 355.437.751 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 57.54% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 204,527,118 (57.54%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

 Υπέρ: 204,527,118  Κατά: 0  Αποχή: 0  Παρών: 0

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 204,527,118 (57.54%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

 Υπέρ: 204,527,118  Κατά: 0  Αποχή: 0  Παρών: 0

Θέμα 3: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 204,527,118 (57.54%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:  Υπέρ: 204,478,277  Κατά: 48,841  Αποχή: 0  Παρών: 0

Θέμα 4: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 204,527,118 (57.54%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:  Υπέρ: 204,527,118  Κατά: 0  Αποχή: 0  Παρών: 0

Θέμα 5: Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 204,527,118 (57.54%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:  Υπέρ: 204,527,118  Κατά: 0  Αποχή: 0  Παρών: 0

Θέμα 6: Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 204,527,118 (57.54%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:  Υπέρ: 204,527,118  Κατά: 0  Αποχή: 0  Παρών: 0

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v