Μαθιός Πυρίμαχα: Οι αποφάσεις της ΓΣ

Συνήλθε σήμερα 25/8/2020 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε» στην οποία παρέστησαν 6 Μέτοχοι, κομιστές 7.456.286 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,93 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με  ψήφους 7.456.286 υπέρ ( 100% επί των παρισταμένων) στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στο σύνολό τους, μετά των επ'αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,  για την εταιρική χρήση 2019, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρημαστιστηρίου Αθηνών, και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους μαζί με αντίγραφο της αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση

Θέμα 2ο: η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα  με ψήφους 7.456.286 υπέρ ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση αποτελεσμάτων, άνευ διανομής μερίσματος για την χρήση 2019, λόγω ζημιογόνου  αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επισήμων βιβλίων της εταιρείας

Θέμα 3ο: η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα  με  ψήφους 7.456.286 υπέρ ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας  σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, για την χρήση 2019 από τα Μέλη του Δ.Σ.   και συγκεκριμένα των κ.κ. Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, Μαθιού Δημητρίου του Νικολάου, Ιωάννη Μαθιού του Νικολάου, Μαθιού Νικολάου του Ιωάννη, Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου, Στρούτση Ιωάννη, Κοκκινιώτη Παναγιώτη, και  Μαρίδη Χρήστου καθώς   και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.

Θέμα 4ο: η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα  με ψήφους 7.456.286 υπέρ ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τετραετής  διαρκείας, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Θέμα 5ο: η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα  με ψήφους 7.456.286 υπέρ ενέκρινε την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112  του Ν. 4548/2018, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν  ομόφωνα   με  ψήφους 7.456.286 υπέρ οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2019,   και η προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για  την διαχειριστική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο:  Εκλέχτηκε  ομόφωνα, με ψήφους 7.456.286 υπέρ,  η  ελεγκτική εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2020. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα  οι κα . Γρατσία – Δρομπάκη Αγγελική και ο κος. Νάκος Νικόλαος  τους οποίους πρότεινε η παραπάνω ελεγκτική Εταιρεία, ως  Τακτικός και Αναπληρωματικό Ελεγκτής-Λογιστής της ιδίας χρήσης, εγκρίθηκε η αμοιβή ελέγχου της  χρήσης 2019 και η αμοιβή για την χρήση 2020 επί τη βάσει  της αντίστοιχης του 2019 ( μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου)

Θέμα 8ο:  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  ομόφωνα με ψήφους 7.456.286 την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την χρήση 2019  το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της  Εταιρείας

Θέμα 9ο:  Εγκρίθηκαν  ομόφωνα  με ψήφους 7.456.286 επί των παρισταμένων, οι συμμετοχές των μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών   της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία  

Θέμα 10ο:  Εκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 7.456.286  η από   14/11/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν εξουσιοδότησης παρασχεθείσης από την υπό ιδία ημερομηνία  Εκτακτη Γενική Συνέλευση της  Εταιρείας, εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ. 1.Μαρίδη Χρήστο του Γεωργίου,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  του ΔΣ 2. Στρούτση Ιωάννη του Παναγιώτη,   Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  του ΔΣ και 3. Θεοδωρόπουλο Σταύρο του Θεοδοσίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ για θητεία από της εκλογής τους έως τις 30/9/2021.

Θέμα 11ο: Εκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 7.456.286, η παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν  μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  ή  την λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E,  ή οποιανδήποτε άλλη λύση κρίνει σκόπιμη για την εξυγίανση της εταιρείας αυτής, καθώς και η  παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης λύσης της εταιρείας, για την επιλογή  του τρόπου λύσης  και    εκκαθάρισης  ή  μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

Επί του 12ου θέματος «Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου, ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v