Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020, και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.228.976 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 70,71% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2019, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, μητρικής και ενοποιημένων της χρήσης 2019, των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του 2019. Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε σχετική ευθύνη απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στη χρήση 2019. Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2019. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με φανερή ψηφοφορία ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΑ και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στην χρήση 2019 .

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης του 2020 εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου και εισήγησης του Οργάνου Διοίκησης της, εκλέγει με φανερή ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ και ΠΑΜΨΗΦΕΙ ως ελεγκτική εταιρεία για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών ή και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2020 έως 31/12/2020, (χρήσης 2020) την εταιρεία GRANT THORNTON Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127.

Συγκεκριμένα : Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, αναλαμβάνει ο κ. ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΜ ΣΟΕΛ 30371 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, αναλαμβάνει ο κ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΜ ΣΟΕΛ 22781. Εγκρίνει δε την αμοιβή τους, σύμφωνα με την από 1/9/2020 προσφορά της GRANT THORNTON Α.Ε. Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΑ την μη καταβολή αμοιβών κατ΄ άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως έξοδα παράστασης στις συνεδριάσεις αυτού, για την χρήση 2020 . Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 6ο: Ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση και αποδέχθηκε την ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2019, αναφορικά με το έργο που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο των καθηκόντων της, με βάση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 αρμοδιότητές της. Συνολικός αριθμός μετόχων που έλαβαν γνώση 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν.4449/17, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία επικυρώνει ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΑ :

• το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ως ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους,

• η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ως αντίστοιχης με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου,

• ο αριθμός των μελών αυτής σε τρία (3) και

• οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής ως έχουν σήμερα, ήτοι η Επιτροπή θα αποτελείται από δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα τρίτο πρόσωπο. Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση του κατασκευαστικού πλάνου δημοσίων έργων της εταιρείας καθώς και των νέων συμβάσεων που έχει υπογράψει από την 1/9/2019 έως και σήμερα μεμονωμένα ή σε κοινοπρακτικό σχήμα, συνολικού ύψους 10.537.300 € πλέον ΦΠΑ, με αναλογία κατά την συμμετοχή της σε ποσό 8.513.800 €. Καθώς επίσης, ότι η εταιρεία έχει αναδειχτεί Ανάδοχος και αναμένεται η Πρόσκληση για την υπογραφή συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων, συνολικού ύψους 3.593.200,00 € πλέον ΦΠΑ . Όπως επίσης, εκκρεμεί η διεξαγωγή αποτελεσμάτων για την ανάδειξη Αναδόχου, που συμμετείχε πρόσφατα η εταιρεία σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων προϋπολογισμού άνω των 25.000.000,00 €.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v