Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Αποφάσεις ΓΣ

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι την 4.9.2020 πραγματοποιήθηκε η Μετ’ Αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 46 μετόχων που εκπροσωπούσαν 356.901.497 μετοχές, ήτοι ποσοστό 37,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

- Αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2019, και αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ: 356.663.916 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,93% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 237.581 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,07% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2019.

- Αποφασίσθηκε η έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. Υπέρ: 356.663.916 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,93% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 237.581 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,07% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3o: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019.

- Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε 2 ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 356.643.916 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,93% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 20.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 237.581 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,07% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019.

- O υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127.

Υπέρ: 352.195.734 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,68% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 4.705.763 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,32% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 5ο: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

- Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019. Θέμα 6ο: Επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4706/2020. – Επιβεβαιώθηκαν από τη Γενική Συνέλευση:

α) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ως αντίστοιχης με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) ο αριθμός των μελών αυτής σε τρία (3) και δ) οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής ως έχουν σήμερα, ήτοι η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) εκ των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία.

Υπέρ: 352.935.887 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,89% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 3.965.610 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,11% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

- Αποφασίσθηκε η έγκριση α) των συνολικών μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.5.2019 έως την σημερινή Γενική Συνέλευση και β) συνολικών μικτών αμοιβών οι οποίες θα προκαταβληθούν σε Μέλη του Δ.Σ. από τη σημερινή Γενική Συνέλευση έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2021 και δεν θα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό των €650.000,00 ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 356.901.497 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 8ο: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2019 προς συζήτηση και ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018.

– Αποτέλεσμα κατά νόμον ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας.

Υπέρ: 342.967.914 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 96,10% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 9.987.973 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,80% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 3.945.610 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,11% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9ο: Συμψηφισμός μέρους του υπέρ το άρτιον αποθεματικού της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920, προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

- Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός μέρους του υπέρ το άρτιον αποθεματικού της Εταιρίας ύψους τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€3.945.295.582,36) προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 παρ. 4 Ν. 4587/2018.

Υπέρ: 356.881.497 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,99% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 20.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Θέμα 10ο: α) Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. β) Μείωση του κατώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρίας. γ) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την απλούστευση και εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων, τίτλων και κεφαλαίων του Καταστατικού της Εταιρίας.

– Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας προς το σκοπό απλούστευσης και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, δια της τροποποίησης, κατάργησης (διαγραφής) και αναρίθμησης άρθρων, τίτλων και κεφαλαίων του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων διαγραφών προς αποφυγήν επανάληψης των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, καθώς και γραμματικών και συντακτικών βελτιώσεων και διορθώσεων του κειμένου χάριν ακρίβειας ή/και ομοιομορφίας. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 (Έδρα – Υποκαταστήματα), 4 (Διάρκεια), 5 (Μετοχικό κεφάλαιο), 6 (Μετοχές), 7 (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων), 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου), 9 (Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως), 10 (Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης), 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 12 (Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση), 13 (Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση), 14 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 15 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 16 (Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης), 17 (Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης), 18 (Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών), 19 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 20 (Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), 21 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου), 22 (Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), 23 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου), 24 Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία), 25 (Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου), 26 (Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 27 (Απαγόρευση ανταγωνισμού), 28 (Ελεγκτές), 30 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), 32 (Λόγοι λύσης της Εταιρίας), 33 (Εκκαθάριση) και 34 (Γενική Διάταξη) του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

Υπέρ: 356.901.497 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 0 ψήφοι. Θέμα 11ο: Λοιπές ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v