Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Προαναγγελία ΓΣ

Με την από 20/11/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε." -λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Νοεμβρίου 2020- σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 1η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την ως άνω εταιρική χρήση.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και των σχετικών Εκθέσεων, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση έτους 2019.

5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.

6) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

7) Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, ως ισχύει.

8) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v