Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τρίτη 29.12.2020, η οποία συνήλθε στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης «Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα» ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων):

Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, από μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριμελής (3) με θητεία μελών ενός (1) έτους. Ορίστηκε τουλάχιστον ότι ένα από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα (σύμφωνα με το Ν. 3016/2002) και θα εκλέξουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την εταιρία ως ορίζεται από το Νόμο. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v