Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Πρόσκληση σε έκτακτη ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») με την με αριθμό 1383 απόφαση που ελήφθη κατά τη
συνεδρίασή του στις 29.4.2021, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 20η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα
12:00.
Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την
Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα
χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων. Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν σ΄αυτήν και ν’ ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, είτε σε
πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε αποστέλλοντας πριν τη διεξαγωγή της
συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 125 παρ. 1 και 126) και του Καταστατικού της Εταιρείας,
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας
Διάταξης:
1. Παρουσίαση του έργου στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΠΕ
2. Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020 –
Τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29 και 30
του Καταστατικού της Εταιρείας
3. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v