Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Αγ. Στέφανος, 25 Μαΐου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΑΠΑΡΤΙΑ : 49.625.180 κοινές μετοχές & δικαιώματα ψήφου

Aναλογία μετοχικού κεφαλαίου: 93,36του Μετοχικού Κεφαλαίου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΥΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΓΚΥΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

1.

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

 

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

2.

Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων, για τη χρήση 2020, στους Μετόχους της Εταιρείας από τoν Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

 

-

-

-

-

-

-

3.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

 

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

4.

Υποβολή, προς συζήτησηστη Γενική Συνέλευση της έκθεσης αποδοχών για την οικονομική χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

 

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

5.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2021.

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

  6.

Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής τους.

49.623.390

93,36%

0

0%

1.790

0,003%

7.

Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

8.

 

Άλλα θέματα.

- Έγκριση της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v