Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS: Προαναγγελία ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 12ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εν λόγω χρήση.

2. Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

4. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020- 31.12.2020) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. 

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

10. Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

12. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v