Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Προαναγγελία ΓΣ

Με την από 18/06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις εννέα (9) Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Έγκριση της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του.

4) Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

5) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο στις 19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, επομένως δεν θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v