Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Αποφάσεις ΓΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2021, στις 12.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σ΄ αυτήν και άσκησης των δικαιωμάτων τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου. Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 117 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 258.996.627 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1 ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο Απολογισμός Διαχειρίσεως, η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών, χρήσεως 2020

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 258.996.627 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 258.947.250 κατά: 2.233 αποχή: 47.144

*Η ανακοίνωση με τις αποφάσσεις από τη ΓΣ των ΕΛΠΕ, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v