Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Οι αποφάσεις της ΓΣ

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ», στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που
απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 30
Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 09/06/2021 πρόσκληση του
Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν
25.701.479 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, δηλ. ποσοστό εκπροσώπησης
93,872% του με δικαίωμα ψήφου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η
απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ορίστηκε Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης και Γραμματέας η Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Άννα Λεμπιδάκη.και στη συνέχεια συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας
διάταξης, ως κάτωθι:
Θέμα 1ο
- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και
Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) καθώς και των εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 93,872% επί του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες
θετικές ψήφους) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής
χρήσης 2020, τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 2ο
- Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2020.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 93,872% επί του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες
θετικές ψήφους) τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2020. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης
2020 προ φόρων ανέρχονται σε 36.863.605,58 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 4.099.060,04

ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 32.764.545,54 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως
εξής:
Τακτικό Αποθεματικό 1.638.227,28
Αποθεματικό Ν.3908 1.035.000,00
Αποθεματικό Ν.4399 939.723,01
Αποθεματικό του Άρθρου 48 Ν.4172 4.249.780,94
Αποθεματικό του Άρθρου 71Α Ν.4172 6.400.000.00
Κέρδη εις νέον 18.501.814.31
Σύνολο 32.764.545,54
Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η διάθεση καθαρών κερδών 845.000 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και
τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών
της χρήσης 2020, για καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά
στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας στη χρήση 2020.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 3ο
- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους
μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση με 25.701.479 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% επί του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ομόφωνα ενέκρινε την μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 12.320.640 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και την
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,45 οπότε η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει
στα 0,75 ευρώ. Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 20.534.400 ευρώ
και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ.
Η επιστροφή κεφαλαίου που θα δοθεί είναι 0,45 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί στους Μετόχους
της εταιρίας από τα χρηματικά της διαθέσιμα σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
Πέμπτη 29.07.2021:
Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου
Παρασκευή 30.07.2021:
Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date)
Πέμπτη 05.08.2021:
Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου
Η Γενική Συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όλες τις αναγκαίες
εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να υλοποιηθεί η ληφθείσα απόφαση για την επιστροφή κεφαλαίου.
Ακολούθως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε, με 25.701.479 έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση
του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

«……Με την από 30.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρίας μειώθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ
(12.320.640) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ύψους 0,45 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,75 ευρώ.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις
χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (20.534.400) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες
εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ της
κάθε μίας.»
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 4ο
- Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη
χρήση 2020.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα
της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 και υπέβαλλε προς την Γενική Συνέλευση την
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου Εταιρικής Χρήσης 2020, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.
Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 είναι διαθέσιμη στον
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
Θέμα 5ο
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών
Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 93,872% επί του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες
θετικές ψήφους) τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-
Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2020.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 6ο
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση
2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 93,872% επί του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες
θετικές ψήφους) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση
2021 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. Συγκεκριμένα τον κ. Ρωμανάκη Ευάγγελο του
Ιωάννη, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 36541), και επαγγελματική διεύθυνση Λ. 62
Μαρτύρων 209-211, Ηράκλειο Κρήτης, ως τακτικό Ελεγκτή και την κ. Ελευθερία Αμουντζά του

Ευάγγελου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 29041), και επαγγελματική διεύθυνση Φ.
Νέγρη 3 Αθήνα, ως αναπληρωματικό ελεγκτή.
Σημειώνεται ότι οι ως άνω αναφερόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές θα αναλάβουν και την διαδικασία
έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρίας για τη
χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013, καθώς και τον έλεγχο της
πληρότητας των πληροφοριών την Έκθεσης αποδοχών.
Στην συνέχεια, για τον καθορισμό της αμοιβής τους, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 08-06-2021
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 7ο
- Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά
Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 93,872% επί του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες
θετικές ψήφους) την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο
98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της
Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 8ο
– Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
110 του ν.4548/2018.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική
Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποιημένη πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Η πολιτική αποδοχών, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων και υπεβλήθη προς έγκριση από την
Γενική Συνέλευση, έχει τετραετή διάρκεια και θα εφαρμοστεί στις αμοιβές του Διοικητικού
Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
Στόχος της πολιτικής αποδοχών που προτάθηκε είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής
της εταιρείας για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους της καθώς και η
διασφάλιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της εταιρείας και η βιωσιμότητά της.
Για τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών λήφθηκαν υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές
συνθήκες των εργαζομένων της εταιρείας, τα συμφέροντα των μετόχων, η πραγματική οικονομική
θέση της εταιρείας και οι εν γένει οικονομικές της υποχρεώσεις και το σύστημα αξιών της εταιρείας.

Το ύψος των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται βάσει κριτηρίων, όπως η
εμπειρία, η ευθύνη, ο χρόνος απασχόλησης, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα στα πλαίσια
της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας, των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της
βιωσιμότητάς της και οι μισθολογικές συνθήκες των εργαζομένων και αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών με επισήμανση των προτεινόμενων τροποποιήσεων τέθηκε
υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.
Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε με 25.701.479 ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε
ποσοστό 93,872% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την πολιτική αποδοχών της
εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 9ο
– Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα
κέρδη.

Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 93,872% επί του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες
θετικές ψήφους), την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με
μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη, 600 ευρώ ανά συνεδρίαση και για τίς
συνεδριάσεις των επιτροπών 250 ευρώ ανά συνεδρίαση. Για την διεκπεραίωση εργασιών που
ανατίθενται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται παραπάνω καθώς και στα μέλη
των επιτροπών προτάθηκε και προενεκρίθη ωριαία αμοιβή 60 ευρώ.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 10ο
– Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την έκθεση αποδοχών των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που
καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2020 σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η έκθεση στο σύνολό της αναρτάται, μετά την έγκρισή της από τη
Γενική Συνέλευση, ως ξεχωριστό έγγραφο στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η
ψήφος των μετόχων, όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.
4548/2018, συμβουλευτική.
Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε με 25.701.479 ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε

ποσοστό 93,872% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την έκθεση αποδοχών της
εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 11ο
– Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.
Η Γενική Συνέλευση με 25.701.479 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% επί του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ομόφωνα ενέκρινε την προσωρινή αντικατάσταση, σύμφωνα με
την απόφαση 806 της 08.06.2021 του Δ.Σ., του αποχωρήσαντος μέλους της κ. Μαρίας Καπετανάκη
του Γεωργίου η οποία ήταν τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Δ.Σ., από τον κ.
Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ ο οποίος είναι επίσης τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002,
του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και όρισε
αυτόν ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία με την Τακτική Γενική
Συνέλευση της 26/07/2019 ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024.
Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους:
1) Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., πρόεδρος
2) Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ, μη μέλος του Δ.Σ, τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία,
μέλος
3) Μιχαήλ Περάκη του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 12ο
– Τροποποίηση των άρθρων 16,20,26,30 του καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε, με 25.701.479 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε
ποσοστό 93,872% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση των άρθρων
16,20,26,30 του καταστατικού, τα τροποποιημένα κείμενα των οποίων έχουν ως εξής:
Άρθρο 16
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών, στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου
21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι
εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση
συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης,
ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη
ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
των ψήφων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση.

Άρθρο 20
Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και κωλύματα συμμετοχής
1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15)
συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
για πέντε χρόνια, με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας
πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής
απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα
ανακλητά.
4. Κώλυμα εκλογιμότητας και συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ο μέτοχος ή τρίτος που:
α) ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα και επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα
της εταιρείας.
β) καταδικάστηκε, τελεσίδικα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, απάτη, ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος, τοκογλυφία και για οποιοδήποτε κακούργημα.
γ) δεν πληροί τα κριτήρια της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας.
Άρθρο 26
Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό
βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του
διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της
γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων
κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση
καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος,
υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του
διοικητικού συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από το σύνολο των παρισταμένων μελών του.
Οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά η
γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο
μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν από τους αντιπροέδρους ή διευθύνοντες συμβούλους, χωρίς
να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους τυχόν
αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει
προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους
συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό
πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή και των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με
ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρακτικά συνεδριάσεων των
Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 30
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι
διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, και της λοιπής ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας.
Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί
νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης
των τελευταίων.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 13ο
– Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική
Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως
προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
Η Πολιτική Καταλληλότητας που προτάθηκε για έγκριση θα εφαρμοστεί σύμφωνα με όσα ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
Στόχος της Πολιτικής Καταλληλότητας που προτάθηκε είναι:
α) Η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την θέσπιση διαφανών
κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του, τόσο πριν
αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση όσο και σε περιοδική βάση.
β) Η αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπλήρωση του ρόλου του ως
οργάνου αρμοδίου για τη χάραξη της στρατηγικής, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο.
Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού
συμβουλίου τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της
Εταιρείας.
Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε με 25.701.479 ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε
ποσοστό 93,872% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την Πολιτική
Καταλληλότητας της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.701.479
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,872%
Έγκυρα: 25.701.479
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.701.479 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέμα 14ο
– Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v