Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

         

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθ. ΓΕΜΗ  83424302000), περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 21-03-2022 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1802 /21-03-2022) και της αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2022 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1808/01-04-2022), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28ην Απριλίου 2022, ημέραν Πέμπτην και ώραν 15.00, στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:                                                                    

1.- ΄Εγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2021 έως 31/12/2021, με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικόν Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2.- 'Εγκριση διαθέσεως κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2021 έως 31-12-2021 και Διανομής Μερίσματος προτεινομένου ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχήν (προ φόρου).

3.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2021 έως 31/12/2021.

4.- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής των.

5.- ‘Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους, καθώς και των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου, κατά την οικονομική χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021 και προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2022 έως 31/12/2022.

6.- Παροχή αδείας, συμφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2021, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, καθώς νομικών οντοτήτων στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει, αμέσως ή εμμέσως επιδιωκουσών τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

7.- Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.      

 Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 13ην Μαίου 2022, ημέραν Παρασκευήν και ώραν 15.00, εις τα αυτά ως άνω γραφεία και έδραν της εταιρείας.

Συμφώνως προς το άρθρον 121 του ν. 4548/2018, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιανδήποτε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται, συμφώνως προς το Καταστατικόν της εταιρείας, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, εφ' όσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων, τα οποία διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», στον οποίον τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφου βεβαιώσεως του ως άνω φορέως, ή, εναλλακτικώς, με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

Κατά τα οριζόμενα εις το άρθρον 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, η ιδιότης του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 23ην Απριλίου 2022 (ημερομηνία καταγραφής).

Δια την τυχόν α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση και δεδομένου ότι η ημεροχρονολογία αυτής έχει ορισθεί δια της παρούσης, κατά τα ανωτέρω, εις χρόνον μικρότερον των 30 ημερών από την αρχικήν ημερομηνίαν, ως ημερομηνία καταγραφής ισχύει η ως άνω αρχική ορισθείσα (23-04-2022).   

          Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 124 και 128 του ν. 4548/2018, αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η τελευταία αρνηθεί την συμμετοχή του μόνον δια σπουδαίον λόγον δικαιολογούντα την άρνησή της.

            Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέ-λευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ή την τη-ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πω-λήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικόν διάστημα, το οποίον μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

           

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτο-προσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

            Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πρό της ανωτέρω ορισθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ή των τυχόν επαναληπτικών αυτής, δηλαδή μέχρι την 26-4-2022 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, και μέχρι την 11-05-2022 δια την τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμόν του, οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Αθήνα, αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές), εντός των ανωτέρω προθεσμιών συμπεπληρωμένον και δεόντως υπογεγραμμένον το σχετικόν έντυπον αντιπροσωπεύσεως, το οποίον είναι διαθέσιμον και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www. byte.gr).

            ΄Εκαστος μέτοχος δύναται να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.

            Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση, ορίζοντα ως εκπροσώπους των μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

            Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσο-τέρους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχον να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εμφανιζόμενες εις έκαστον λογαριασμόν αξιών μετοχές για συγκεκριμένη γενική συνέλευση.

            Αντιπρόσωπος ενεργών για περισσοτέρους μετόχους δύναται να ψηφίζει διαφορετικώς δι΄ έκαστον αντιπροσωπευόμενον μέτοχον.

            Η παροχή της ανωτέρω πληρεξουσιότητος είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλητή.

            Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πρό της ενάρξεως της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, κάθε συγκε-κριμένον γεγονός, το οποίον μπορεί να είναι χρήσιμον στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλήν των συμφερόντων του μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή είναι άλλο νομικόν πρόσωπον ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχον αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοικήσεως της εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος, η οποία ελέγχεται από μέτοχον, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος ελεγχομένης από μέτοχον, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα αναφερόμενα  στις περιπτώσεις α έως γ φυσικά πρόσωπα.

Το Καταστατικόν της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμ-μετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική πα-ρουσία των μετόχων στον τόπον διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ απόστα-σεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

 

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας να εγγράψει εις την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως πρόσθετα θέ-ματα, υπό τον όρον ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει εις το Διοικητικόν Συμ-βούλιον δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 13-04-2022. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιον αποφάσεως προς έγκριση στην γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιον τρόπον, δεκατρείς (13) ημέρες πρό της ημερομηνίας της γενικής συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 15ην Απριλίου 2022, και ταυτοχρόνως τίθεται στην διάθεση των μετόχων εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το υποβληθέν από τους μετόχους σχέδιον αποφάσεως, κατά τα προβλεπόμενα εις το άρθρον 141 παρ. 2,3, 6 και 7 ν. 4548/ 2018, ως ισχύει.

            2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει εις το Δ..Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ., το Διοικητικόν Συμβούλιον θέτει, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα  εις το άρθρον 141 παρ.3 του ν. 4548/ 2018, ως ισχύει, στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρον 128 παρ. 3 ν. 4548/ 2018, ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι την 22-04-2022) σχέδια αποφάσεων για θέματα περιληφθέντα στην αρχική ή αναθεωρημένη κατά τα άνω ημερήσια διάταξη. 

            3. Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 22-04-2022, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις τις εταιρείας, καθ' όν μέτρον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγον (ως π.χ. ότι οι αιτούντες μέτοχοι εκπροσωπούνται εις το Δ.Σ. και, συνεπώς, γνωρίζουν τις ως άνω πληροφορίες), ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίστανται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας. Το Δ.Σ. δύναται να απαντήσει ενιαίως σε  αιτήσεις μετόχων με το αυτό περιεχόμενον.

            4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 22-04-2022, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέ-λευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιου-σιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγον, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν αντιστοίχως και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

            Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική των ιδιότητα και, εκτός της περιπτώσεως της ανωτέρω παραγράφου 3 (εδ. ά παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018), τον αριθμόν των κατεχομένων υπ' αυτών μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητος γίνεται δια παντός νομίμου μέσου και πάντως βάσει ενημερώσεως, την οποίαν λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικόν αποθετήριον τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών εις το κεντρικόν αποθετήριον τίτλων εις πάσαν άλλην περίπτωσιν.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι πληροφορίες του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας www.byte.gr.

Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων 141 του ν. 4548/2018, ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα εξυπηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας, οδός Καλλιρρόης αριθ. 98, Αθήνα (Αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές, τηλ.: 210-9002270, Fax: 210 9002050).       

                                        Αθήνα,  1η  Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

                                  

 

 

                                    Σπυριδογεώργης Βυζάντιος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v