Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το δ.τ. «Centric A.E.» που έλαβε χώρα την 13.07.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20, παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό 36,89530% (ήτοι, 37.309.932 μετοχές εκ του συνόλου 101.123.806 των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αποφασίστηκαν τα εξής:

1)     Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, α) οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2021 (από 1-1-2021 μέχρι και 31-12-2021), β) οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2021-31.12.2021,

2)     Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

3)     Υποβλήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ Ν. 4449/2017,

4)     Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018,

5)     Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018,

6)     Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η Ελεγκτική Εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173, ΑΜ/ΕΛΤΕ 41) για τον  έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων για την Εταιρική  Χρήση 2022 και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, και ορίστηκε και εγκρίθηκε η αμοιβή της,    

7)     Οι Μέτοχοι  ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/ αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, αν και είχαν προ-εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22 Ιουλίου 2021. Επίσης, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι προκαταβολές αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των 100.000,00 ευρώ  για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του 2022 υπό την αίρεση της έγκρισής τους από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

8)     Χορηγήθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων Εταιρειών του Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018, 

9)      Ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων Εταιρειών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v