Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

 

«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.»

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/09/2022

________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

            1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η ετήσια Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση, η Έκθεση του Δ.Σ., η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας λόγω συσσωρευμένων ζημιών των προηγουμένων ετών.

3. Υπεβλήθη η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ. του Ν. 4449/2017 και οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.164.745 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 18.810.000, ήτοι ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου ενέκριναν ομόφωνα με ψήφους 16.164.745 έναντι καμίας (0), ήτοι με ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.

4. Υπεβλήθη η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.164.745 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 18.810.000, ήτοι ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου ενέκριναν ομόφωνα με ψήφους 16.164.745 έναντι καμίας (0), ήτοι με ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

            5. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ποσού ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα  ευρώ και πενήντα λεπτά (4.180,50 ευρώ) για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 – 31/12/2021 και προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η ετήσια αμοιβή ποσού ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (50.166,00 €) του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 – 31/12/2022.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ κ.κ Γεώργιο Βασιλειάδη, Παναγιώτα Γώγου, Δημήτριο Ρέππα και Σαλώμη Δερμάτη κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 – 31/12/2021.

Τέλος, αποφασίστηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%,  η μη καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ Γεώργιο Βασιλειάδη, Παναγιώτα Γώγου, Δημήτριο Ρέππα και Σαλώμη Δερμάτη για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 – 30/12/2022.

7. Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, να μη συζητηθεί το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης, καθώς το θέμα αυτό συζητήθηκε και ελήφθησαν αποφάσεις επί αυτού, κατά το δεύτερο σκέλος του υπ' αρ. 6 θέματος ημερήσιας διάταξης.

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

9. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η  Ελεγκτική εταιρεία GOODWILL AUDIT SERVICES A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 191 - ΑΜ ΕΛΤΕ 62) ως αρμόδια για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και στη συνέχεια εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Ηρακλής Βαρλάμης του Βασιλείου με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Ιωάννης Ρέππας του Αναστασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141 ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, για τη χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και αμοιβή με βάση αυτήν της χρήσης του 2021 και τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Δεν ελήφθησαν περαιτέρω αποφάσεις.

 

Χαλάνδρι, 07 Σεπτεμβρίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v