Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Γνωστοποιείται ότι την 7ην Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30., συνήλθαν σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») στην έδρα της Εταιρείας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχε ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρία «IDEAL HOLDINGS A.E.», η οποία εκπροσωπεί 15.816.009 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση απεφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 15.816.009 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ακολούθως η Γενική Συνέλευση παρέσχε τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υπεβλήθη αυθημερόν προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v