Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Επικύρωση εκλογής ΔΣ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:

Α. Επικύρωση της εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου & Ανασυγκρότηση αυτού σε Σώμα

Στο πλαίσιο του 5ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 07.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση, η από 08.01.2020 εκλογή του κ. Μαυριδόγλου Αντωνίου του Γεωργίου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, προσωρινώς, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τη θέση αυτή, κ. Καμαρινόπουλου Παναγιώτη. Η Γενική Συνέλευση, εν συνεχεία, αποφάσισε την επικύρωση της εκλογής του κ. Μαυριδόγλου Αντωνίου, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, μέχρι τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 28.06.2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με θητεία μέχρι την 28η Ιουνίου 2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, έχει ως ακολούθως:

Τσινάβος Παναγιώτης του Γεωργίου,
Κοτσαμπάσης Γεώργιος του Ιωάννη,
Ξεντές Θεόδωρος του Κυρίλλου,
Κυριακίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους και
Μαυριδόγλου Αντώνιος του Γεωργίου.
Ακόμη, η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο του 6ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αφού άκουσε τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί πλήρωσης στο πρόσωπο του κ. Μαυριδόγλου Αντώνιο του Γεωργίου των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, αποφάσισε τον ορισμό αυτού ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, σε συνέχεια του παραπάνω, της από 28.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της από 24.01.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει των οποίων αποφάσεων είχαν ήδη οριστεί υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 3 παρ.1 Ν. 3016/2002, ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά, πλέον τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, είναι οι κ.κ.:

Ξεντές Θεόδωρος του Κυρίλλου,
Κυριακίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους και
Μαυριδόγλου Αντώνιος του Γεωργίου.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 07.07.2020, ως εξής:

Τσινάβος Παναγιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος‧
Κοτσαμπάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου‧
Ξεντές Θεόδωρος του Κυρίλλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
Κυριακίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
Μαυριδόγλου Αντώνιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.


Β. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός μελών & Προέδρου αυτής

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής και η οποία θα αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει αυτό τα τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, αφού βεβαιωθεί ότι ισχύουν οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 28η Ιουνίου 2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να ορίζει αντικαταστάτες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν αυτά τυχόν παραιτηθούν, αποβιώσουν ή για οιοιδήποτε άλλο λόγο εκλείψουν, μέχρι τη λήξη της θητείας της.

Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 07.07.2020, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, κ.κ. Ξεντέ Θεόδωρο του Κυρίλλου, Κυριακίδη Αναστάσιο του Χαραλάμπους και Μαυριδόγλου Αντώνιο του Γεωργίου, για τα οποία είχε διακριβωθεί, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και αφού διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα παραπάνω πρόσωπα ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 07.07.2020, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ξεντέ Θεόδωρο, ως Πρόεδρο αυτής.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

Ξεντές Θεόδωρος του Κυρίλλου, Πρόεδρος‧
Κυριακίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους, Μέλος‧
Μαυριδόγλου Αντώνιος του Γεωργίου, Μέλος.
Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v