Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιήθηκε στις 10.12.2020, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

Πρόεδρος: κ. David Hexter του Richard Hexter, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

κ. Karel De Boeck του Gerard De Boeck, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κ. Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου Μπεράχα,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κα. Anne Weatherston του John Weatherston, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κ. Andrew Panzures του Deones Panzures, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κ. Περικλής Δοντάς του Νικολάου Δοντά, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του ΤΧΣ

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκε κατά την συνεδρίαση της 26.06.2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, ήτοι την 26.06.2023, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v