Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

JUMBO: Εκλογή νέου ΔΣ και Επιτροπής Ελέγχου

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15.06.2021 εξέλεξε νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τη Γενική Συνέλευση και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Δημήτριος Κεραμεύς, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας
4. Σοφία Βακάκη, Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος Βελισσαρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Φώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Μάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εξέλεξε τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Τα μέλη αυτής είναι τα εξής:
1. Φώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Μάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v