ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η  ανώνυμη  εταιρία  με  την  επωνυμία  «ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,  ΔΙΤΡΟΧΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ»  με  διακριτικό  τίτλο  «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 24η  Ιουνίου 2021, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό της  Εταιρίας, αμέσως μετά την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, την ίδια ημέρα και  συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά του μέλη, ως  εξής:

1. Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα και της Αναστασίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου και της Άννας Μαίρης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου. 3. Σωτήριος Χατζίκος του Δημητρίου και της Ελπινίκης, Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη και της Χίλντα Άννας, Σύμβουλος. 5. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή και της Ελένης, Σύμβουλος. 6. Αλέξανδρος Διογένους του Γεωργίου και της Άννας, Σύμβουλος. 7. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου και της Ειρήνης, Σύμβουλος. 8. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου και της Παναγιώτας, Σύμβουλος. 9. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου και της Μαρίας, Σύμβουλος. 10. Ιωάννης – Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου και της Βασιλικής, Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε  ομόφωνα ότι, σε περίπτωση κωλύματος  του Προέδρου, αυτόν  αναπληρώνει,  σε  όλη  την  έκταση  των  αρμοδιοτήτων  του,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  22  παρ. 4  του  καταστατικού,  ο  Αντιπρόεδρος  και,  σε  περίπτωση  κωλύματος  και  του  τελευταίου,  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος.   

Η  θητεία  του  ανωτέρω  Διοικητικού  Συμβουλίου  είναι  τριετής,  αρχίζει  από  την  εκλογή  του  την  24.06.2021 και λήγει την 24.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό από την Τακτική Γενική Συνέλευση  των  Μετόχων  της  24.06.2021  των  κάτωθι  αναφερόμενων  πέντε  (5)  ανεξάρτητων  Μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση  και  προέβη  σε  διορισμό  εκτελεστικών  και  μη  εκτελεστικών  μελών  σύμφωνα  με  την  ίδια  ως  άνω  διάταξη, ορίζοντας:

Α) Ως εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.:

1. Πάρη Κυριακόπουλο του Οδυσσέα  2. Σωτήριο Χατζίκο του Δημητρίου 

Β) Ως μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.: 1. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή  2. Νικόλαο Παγιασλή του Πάνου  3. Ιωάννη – Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου 

Γ) Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ: 1. Θεόδωρο Ακίσκαλο του Αριστομένη  2. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στεφάνου  3. Αλέξανδρο Διογένους του Γεωργίου  4. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου  5. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v