Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Η σύνθεση του ΔΣ (Ορθή επανάληψη)

Α. H Eταιρία Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., γνωστοποιεί, ότι εξελέγη σήμερα Πέμπτη, 1η Ιουλίου 2021, νέο πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θητεία για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026, και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ειδικότερα, ως εξής:


1) Αστέριος Δάϊος του Δημητρίου, ως Μέλος

2) Δημήτριος Δάϊος του Αστερίου, ως Μέλος

3) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, ως Μέλος.


Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 01.07.2021 ως ακολούθως:


1) Αστέριος Δάϊος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2) Δημήτριος Δάϊος του Αστερίου, Εκτελεστικό Μέλος .

3) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.


Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Β. Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας σήμερα 1η Ιουλίου 2021 ενέκρινε τον επαναπροσδιορισμό και την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017 και αποτελείται από τρία (3) μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία ως κάτωθι:

1) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.

Τα ανωτέρω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς

• στην πλειονότητα τους και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Γραφιαδέλλης Κωνσταντίνος και ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.

• στο σύνολο τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, και

• η πλειονότητα των μελών (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δή γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης και Χρήστος Πετρίδης, καθώς ο κ. Γραφιαδέλλης, μεταξύ άλλων, ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου αυτής, διαθέτει σημαντική γνώση της ελεγκτικής – λογιστικής (ΔΛΠ), συμμετέχοντας ενεργά αφενός στην διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον ετήσιο τακτικό έλεγχο αυτών από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας και ο κος. Χρήστος Πετρίδης, μεταξύ άλλων, συντάσσει και υπογράφει οικονομικές καταστάσεις και οικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα..

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση την 1.7.2021, κατά την οποία εξελέγη ως Πρόεδρος αυτής, ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:


1) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή είναι ανεξάρτητο πρόσωπο από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι ο κος. Γραφιαδέλλης, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017.

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v