Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της εκλογής νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από 16.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 16.07.2021 ως ακολούθως:

Παππάς Αλέξανδρος του Πέτρου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Τρoκούδης του Κυπριανού, Μη Εκτελεστικό μέλος
Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος, του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεοδώρου Ιωάννης, του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 16.07.2021 αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:

Λεκάκη Εμμανουήλ-Ευάγγελο του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
Θεοδώρου Ιωάννη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
Μιχαήλ Τροκούδη του Κυπριανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος


Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το ΔΣ, έγινε, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 16.07.2021 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., κ. Λεκάκη ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 15.07.2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 ν. 4706/2020 και στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. η) του ν. 4449/2017, και τροποποιεί και αντικαθιστά τον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας ( http://www.interwood.gr/), κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 η) του ν. 4449/2017.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 16.07.2021 αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020, η οποία θα λειτουργεί ως ενιαία επιτροπή και όρισε ως μέλη της τους εξής:

Θεοδώρου Ιωάννη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
Λεκάκη Εμμανουήλ-Ευάγγελο του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
Θεοδωρίδη Νικόλαο του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, τα οποία είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, καθώς οι κ.κ. Θεοδώρου Ιωάννης και Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.07.2021, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση της στις 16.07.2021 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Θεοδώρου Ιωάννη, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 15.07.2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10-12 του ν. 4706/2020.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (http://www.interwood.gr), κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v