Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΙΕΡΑΤΕΞ: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ “ΦΙΕΡΑΤΕΞ”, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα ακόλουθα :

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής, μεταξύ άλλων, αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, περί εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, προέβη κατά τη συνεδρίασή του στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν ως Μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα ακόλουθα πρόσωπα, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε η εις το ακέραιο πλήρωση εκ μέρους αυτών των τασσομένων εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου προϋποθέσεων, ήτοι:

Αθανάσιος Μαντήκος του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περικλής Κωνσταντινίδης του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαμπρινή Παπαδοπούλου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα 3 (τρία) ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος έχει γνώσεις λογιστικής ή ελεγκτικής.

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, συμπίπτουσα με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2021, ήτοι με λήξη την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

Β. Τα ως άνω Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συνήλθαν σε συνεδρίαση την 14η Σεπτεμβρίου 2021, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή Προέδρου και την συγκρότηση αυτής σε σώμα. Κατά την ως άνω συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής εξέλεξαν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Περικλή Κωνσταντινίδη του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

Περικλής Κωνσταντινίδης του Ανδρέα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Αθανάσιος Μαντήκος του Αντωνίου μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Λαμπρινή Παπαδοπούλου του Δημητρίου μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v