Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών

Η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του την 29.09.2021, ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή του κ. Βασίλειου Κάτσου ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων (καλούμενη εφεξής «ΕΑΟΥ» ή «Επιτροπή»), μετά την παραίτηση του μέλους της κ. Φώτιου Αντωνάτου.

Η Επιτροπή συνήλθε αυθημερόν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση της σε σώμα με τη νέα της σύνθεση και την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα αυτής. Κατόπιν αυτών, η νέα Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα, ως ακολούθως: • κ. Ιωάννη Ζαφειρίου, Πρόεδρο της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου • κ. Χαρίτωνα Κυριαζή, Γραμματέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου • κα. Καλυψώ–Μαρία Νομικού, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου • κ. Βασίλειο Κάτσο, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου • κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v