Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 2023

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας ΕΛΒΕ  Α.Ε. της 30ης  Αυγούστου 2023

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνήλθαν σε συνεδρίαση σήμερα  30/08/2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στον Αγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας κατόπιν του ορισμού τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την Συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 2023.:

 

Παρόντες στον τόπο της συνεδρίασης ήταν οι:

 

  1. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην …. το έτος …. και κατοικεί στην ….. οδό …. αρ. …., εθνικότητας ….., κάτοχος του υπ αριθμ. Δ.Τ. …. και Α.Φ.Μ. ……, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  2. Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, οικονομολόγος – ορκωτός ελεγκτής που γεννήθηκε στην …. το έτος …. και κατοικεί στο …. κάτοχος του υπ αριθμ. Δ.Τ.  … του Τμήματος ….. και Α.Φ.Μ. ……. ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  3. Μάλαμας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στις ….. το έτος …., κάτοικος ….., κάτοχος του υπ αριθμόν ……. Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας ….., Ιθαγένειας ……., με Α.Φ.Μ. ………, ως μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη αυτής, τα οποία αποδέχονται τον διορισμό τους, και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη απόφασης επί αυτού:

 

Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα μετά την τοποθέτηση του κ Μάλαμα Κωνσταντίνου ως νέο μέλος σε αντικατάσταση του κ Τσαμαντάνη Τριαντάφυλλου

 

Επί του μόνου θέματος και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την Συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 2023, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Ομόφωνα αποφασίζεται, η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε Σώμα και η εκλογή Προέδρου αυτής.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε του Ν. 4706/2020 και της με αρ. πρωτ. 1508/17-7- 2020 επιστολή του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας όπως ισχύει με την από 17.07.2021 απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότησή της σε σώμα και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής

  1. η κα Σαμαρά είναι μη εκτελεστικό μέλος, και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας και επαρκούς γνώσης σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 και τον Ν. 4706/2020
  2. ο κ Μάλαμας είναι μη εκτελεστικό μέλος, και δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας και επαρκούς γνώσης σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 και τον Ν. 4706/2020

 

Τα μέλη Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί να ορίσουν ως Πρόεδρό της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε του Ν. 4449/2017, τoν κ. Πασχάλη Καγιά, ο οποίος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Ο κ. Πασχάλης Καγιάς διαθέτει επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, είναι υποψήφιος διδάκτορας με ειδικότητα στον εσωτερικό έλεγχο, πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής και μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), πιστοποιημένος ερευνητής απάτης και μέλος του ACFE, μέλος του ACCA, Οικονομολόγος και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Επιπλέον εργάζεται σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, συμμετέχοντας σε πολυάριθμους ελέγχους και στο πρόσωπο του πληρούται αποδεδειγμένα το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι ο κ. Πασχάλης Καγιάς διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά να ασκήσει τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πασχάλης Καγιάς αποδέχεται τον ως άνω ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτείται σε σώμα, παμψηφεί και ομόφωνα, ως εξής:

 

  1. Ο κ. Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, οικονομολόγος – Ορκωτός Ελεγκτής που γεννήθηκε στην ….. το έτος …. και κατοικεί στ … κάτοχος του υπ αριθμ. Δ.Τ.  ….. του Τμήματος Ασφαλείας …. και Α.Φ.Μ. ….., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
  2. Ο κ. Μάλαμας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στις …. το έτος ….., κάτοικος ….., κάτοχος του υπ αριθμόν ……Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας ……, Ιθαγένειας ….., με Α.Φ.Μ. ……, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  3. Η κ. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην ….. το έτος ….. και κατοικεί στην …. οδό …. αρ. …., εθνικότητας ….., κάτοχος του υπ αριθμ. Δ.Τ. ….. και Α.Φ.Μ. ….., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Ο κ. Πασχάλης Καγιάς, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, επειδή διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 4449/2017.

 

Διαπιστώνεται και πιστοποιείται τέλος ότι όλα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή και εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη σύνταξη και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων καθώς και  επαρκή γνώση στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία ήτοι την παραγωγή και εμπορία ενδυμάτων και στολών εργασίας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

 

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι για περίοδο ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήτοι 27/9/2025, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του.

 

Μετά τη συζήτηση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καγιάς Πασχάλης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v