ALPHA BANK: Αποτελέσματα 2018

Νέους αναθεωρημένους στόχους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της κατά την τριετία 2019-21 θα καταθέσει η Alpha Bank, η οποία έκλεισε την απελθούσα χρήση με κέρδη μετά από φόρους 53 εκατ. ευρώ παρά τις σημαντικές προβλέψεις που σχημάτισε ιδιαίτερα στο δ τρίμηνο.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Β. Ψάλτη, οι αναθεωρημένοι στόχοι τριετίας οι οποίοι κατατέθηκαν στον SSM, προβλέπουν μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της ( Non Performing Exposures- NPEs) κατά 14,3 δισ. ευρώ.

Έτσι, στο τέλος του 2021 τα NPEs θα υποχωρήσουν στα 7,4 δισ. ευρώ με ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτίωσης, εφόσον προχωρήσουν οι αναμενόμενες συστημικές λύσεις υποβοήθησης της προσπάθειας των τραπεζών.

Με βάση την παρουσίαση κατά τη φετινή χρονιά τα NPEs θα μειωθούν κατά 5,5 δισ. ευρώ έναντι 5 δισ. ευρώ που προέβλεπε το αρχικό πλάνο, εκ των οποίων τα 4,6 δισ. ευρώ θα προέλθουν από πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Σημειώνεται ότι η Alpha σχημάτισε πέρσι αυξημένες προβλέψεις που έφθασαν στα 1,61 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 296 μονάδες βάσης έναντι 172 μονάδες βάσης το 2017.

Η παραπάνω αύξηση στις απομειώσεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ήταν και αποτέλεσμα της απόφασης να ενισχυθεί η περίμετρος των προς πώληση χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Τα οικονομικά μεγέθη
Κέρδη μετά από Φόρους 53 εκατ. ευρώ κατέγραψε για το το 2018 ο όμιλος της Alpha Bank, έναντι 21,1 εκατ. το 2017.

Παράλληλα, σημειώνεται περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 3,1 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά 2,1 δισ. σε ετήσια βάση, κατέγραψε η Alpha Βank, όπως προκύπτει από τα οικονομικά της αποτελέσματα. Το δ’ τρίμηνο, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά 0,5 δισ.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι:

- Το 2018, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση τριών χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 3 δισ. περίπου και αντίστοιχων συνολικών απαιτήσεων ύψους 7 δισ. περίπου.

- Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε 38,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, αυξημένα κατά 3,8 δισ. σε ετήσια βάση. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 32,7 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 104% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 έναντι 124% τον Δεκέμβριο 2017.

- Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 6,8 δισ. σε ετήσια βάση. Τον Φεβρουάριο 2019, εξαλείφθηκε πλήρως η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

- Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,4%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,7 δισ.

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 1.756 εκατ., μειωμένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.

- Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 64,3 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το 2018, τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε 462,7 εκατ., έναντι 144,7 εκατ. το προηγούμενο έτος.

- Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 23,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,4 δισ. ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

- Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 1.614,9 εκατ. το 2018, επηρεασμένες σημαντικά από την αναγνώριση επιπλέον Ζημιών Απομειώσεως κατά το δ’ τρίμηνο σχετιζόμενες με την αύξηση της περιμέτρου επιλεγμένων μη Εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων προς πώληση, που αντιστοιχούν σε 296 μονάδες βάσεως, έναντι 172 μονάδων βάσεως το 2017.

- Τα Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων ανήλθαν σε (289,4) εκατ. το 2018. Επιπλέον, ο Φόρος Εισοδήματος ήταν πιστωτικός και ανήλθε σε 342,3 εκατ., επηρεασμένος κυρίως από τον επαναπροσδιορισμό της φορολογικής βάσεως της Τραπέζης αναφορικά με το επίπεδο των προβλέψεων που οδήγησε στην αναγνώριση πρόσθετων Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων.

- Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 53 εκατ. το 2018 έναντι 21,1 εκατ. το 2017.

- Για τους επόμενους δώδεκα μήνες, η Alpha Bank εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, αυξάνοντας την περίμετρο των επιλέξιμων προς πώληση μη Εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων σε 4,6 δισ. περίπου, σύμφωνα με την υποβολή του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού της Σχεδίου στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Βασίλειος Ψάλτης: Αναβαθμίζουμε τους στόχους για τα κόκκινα δάνεια
«Στα πρώτα οικονομικά μας αποτελέσματα εκπροσωπώντας την Τράπεζα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η Alpha Βank σημειώνει θετικές επιδόσεις για το 2018», σημειώνει ο CEO.

«Το αποτέλεσμα αυτό συμπίπτει με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής μας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε την επιχειρησιακή μας ευελιξία. Προτεραιότητά μας είναι να επιταχύνουμε την επίλυση του θέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, να εξασφαλίσουμε ότι η Alpha Βank θα παραμείνει η Τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών μας με τους οποίους διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις και να βελτιώσουμε περαιτέρω την αποδοτικότητα μας με σκοπό την παροχή ακόμη πιο ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε συνέχεια μίας χρονιάς κατά την οποία η Τράπεζα πέτυχε την έβδομη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως προς τις πωλήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, αναβαθμίζουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τη μείωσή τους κατά 10,7 δισ. και των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 14,3 δισ., έως το 2021. Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω, εφόσον προχωρήσουν οι αναμενόμενες συστημικές λύσεις που εξετάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας κατά τρόπο που θα μας οδηγήσει σε καινούργιους οικονομικούς στόχους, καθώς επαναπροσδιορίζουμε το σχέδιο ανάπτυξης του Ομίλου.»* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v