Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FF GROUP: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») δημοσιεύει σήμερα τις μη ελεγμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και χρηματοοικονομικής θέσης σε εταιρικό ενοποιημένο επίπεδο για την χρήση που έληξε στις 31.12.2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σημειώνει ότι οι δημοσιευόμενες μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2019 παρουσιάζουν, σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της χρήσης 2018, μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (ζημιών) σε επίπεδο Εταιρείας (37,7%) και Ομίλου (52,6%), καθώς και των συνολικών αποτελεσμάτων (ζημιών), κατά (59,7%) και (52,8%) αντίστοιχα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει το συντομότερο δυνατόν την οριστικοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα και την υποβολή της στο αρμόδιο Δικαστήριο προς επικύρωση.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v