Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Αποτελέσματα εξαμήνου

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου ELTON, καταγράφεται αξιοσημείωτη αντοχή της δυναμικής και της πορείας του ομίλου απέναντι στις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, επιτυγχάνοντας αύξηση του ενοποιημένου μικτού αποτελέσματος επί των πωλήσεων στο 16,24% έναντι 15,48% της αντίστοιχης περιόδου το 2019, με τα ενοποιημένα EBITDA να ανεβαίνουν στο 7,11% έναντι 6,27% αντίστοιχα.

Ειδικότερα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 65,43 εκατ. ευρώ από 67,36 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 2,87%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 41,41 εκατ. ευρώ από 45,05εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένος κατά 8,09%. Από την ανωτέρω ανάλυση παρατηρείται ότι από το ξέσπασμα του κορωνοϊού (COVID-19) επηρεάστηκαν αρνητικά οι πωλήσεις της Εταιρείας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Παρόλα αυτά η επίδραση αυτή στο κύκλο εργασιών της Εταιρείας είναι μικρότερη από τους αντίστοιχους δείκτες ύφεσης της εγχώριας οικονομίας.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 10,62 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 10,43 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,89%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 6,41 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 6,99 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,26%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου βρίσκεται στο 16,24% (έναντι 15,48% του πρώτου εξαμήνου του 2019) και της Εταιρίας στο 15,49% (έναντι 15,52% του πρώτου εξαμήνου του 2019).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 4,65 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 10,13% έναντι των 4,22 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2019. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 7,11% από 6,27% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Μείωση κατά 13,02% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 3,03 εκατ. ευρώ έναντι 3,48 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και βρίσκονται στο 7,32% από 7,73% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 3,77 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 10,59% έναντι των 3,41 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου 2019. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 5,76% από 5,06% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της μητρικής ανήλθαν σε 2,57 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 15,83% από τα 3,06 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και είναι 6,22% από 6,79% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 3,08 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 1,99% έναντι των 3,14 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν σημειώσει αύξηση και είναι 4,71% από 4,67% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής Εταιρίας το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 2,29 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 18,55% έναντι των 2,81 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 5,54% από 6,25% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 2,39 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8,97% έναντι των 2,19 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 3,66% από 3,26% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν μείωση 13,52% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 1,74 εκατ. ευρώ έναντι 2,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 4,19% από 4,46% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η γενική ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 196% για τον Όμιλο και 201% για την Εταιρία.

Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Α’ εξαμήνου 2020
Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου και της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2020 ανήλθε σε 104,50 εκατ. ευρώ και 83,83 εκατ. ευρώ αντίστοιχα έναντι 95,82 εκατ. ευρώ και 77,31 εκατ. ευρώ αντίστοιχα της 31/12/2019 παρουσιάζοντας αύξηση 9,06% και 8,44% αντίστοιχα.

Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως ακολούθως:

Αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες του Ομίλου και της εταιρίας κατά 4,57 εκατ. ευρώ και 3,10 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 10,03% και 9,02% αντίστοιχα. Παρατηρείται σημαντική αύξηση των απαιτήσεων από επιταγές εισπρακτέες λόγω της παράτασης εξόφλησης που δόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ως μέτρο διευκόλυνσης των οφειλετών που πλήττονται από τις συνέπειες της κρίσης λόγω πανδημίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης τα ποσά των προβλέψεων κρίνονται επαρκή για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών που θα προκύψουν από την μη είσπραξη απαιτήσεων ενώ όπως προκύπτει μεταγενέστερα, δεν υπήρξαν προβλήματα με την ομαλή είσπραξη των εν λόγω ποσών.

Αύξηση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές του Ομίλου και της Εταιρίας κατά 3,61 εκατ. ευρώ και 1,80 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ήτοι ποσοστό 28,35% και 20,21 % αντίστοιχα. Αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου κατά 2,37 εκατ. ευρώ και των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας κατά 2,30 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό αύξησης 10,22% και 15,81% αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v