Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Αποτελέσματα γ' τριμήνου

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το Γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2020 της Εταιρείας.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

30/9/2020

30/9/2019

30/6/2020

30/6/2019

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

635.012

707.114

526.173

470.449

108.839

236.665

EBIT

100.634

129.251

103.352

47.258

-2.718

81.993

EBITDA

107.372

134.941

108.079

50.881

-707

84.993

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

77.205

107.126

89.092

32.124

-11.887

75.002

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

46.677

70.353

12.018

65.084

24.659

5.269

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.034.500

1.784.500

2.012.665

1.784.500

21.835

0,00

 Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται αναγκαία και ενδεδειγμένα, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιχειρηματική της συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Για το λόγο αυτό ελήφθησαν μια σειρά περιοριστικών μέτρων για την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που λαμβάνει κάθε φορά το ελληνικό κράτος.

 

Προοπτικές

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας και με δεδομένο το δεύτερο κύμα της πανδημίας και του έντονου βαθμού αβεβαιότητας η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν την λήξη της τρέχουσας χρήσης όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη της εταιρίας.  Σύμφωνα όμως με τις προβλέψεις η επόμενη χρονιά αναμένεται να κινηθεί ανοδικά σε σχέση με το 2020 και να επανέλθει στα επίπεδα του 2019.
 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v