Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αττικές Εκδόσεις: Αποτελέσματα εννεαμήνου

Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου
2503/18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς
διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό
αναφορικά με τη διαμόρφωση θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών για το γ’τρίμηνο της χρήσης 2020 και
σωρευτικά για το σύνολο του 9μηνου , τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου , καθώς και κάθε
σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας COVID‐19, στα
θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη , τις προοπτικές και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση .

Η εξέλιξη της πανδημίας COVID‐19 και τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπισή
της επηρέασαν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα και τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου και της
Εταιρείας . Οι πωλήσεις εντύπων περιοδικών και λοιπών ενθέτων σε αυτά εμπορευμάτων συνέχισαν την
πτωτική τους πορεία καθώς στο σύνολο του 9μηνου μειώθηκαν κατά 1,857 χιλ.ευρώ ήτοι -26% για την Εταιρεία
και κατά 5,228 χιλ. ευρώ ήτοι -37% για τον Ομιλο (-62% στο εξωτερικό και -36% στην Ελλάδα).

Η σημαντικότερη άμεση επίπτωση από την πανδημία COVID‐19 στο αποτέλεσμα της περιόδου προήλθε από
τη συρρίκνωση των διαφημιστικών εσόδων τα οποία την περίοδο 1/1 – 30/9/2020 μειώθηκαν σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο κατά 573 χιλ. ευρώ ήτοι -30% στην Εταιρεία) και κατά 2.013 χιλ. ευρώ ήτοι -26%
στον Ομιλο (-60% στο εξωτερικό και -19% στην Ελλάδα) .

Η πτώση των διαφημιστικών εσόδων ήταν μεγαλύτερη στις έντυπες εκδόσεις του Ομίλου, καθώς , πέραν της
αναστολής της έκδοσης των μηνιαίων περιοδικών Mirror και Celebrity , εκκρίθη συμφερότερη λόγω
περιορισμένης διαφημιστικής απορρόφησης σε σχέση με το κόστος παραγωγής τους , η μη έκδοση
συγκεκριμένων τευχών μηνιαίων περιοδικών και ετήσιων εκδόσεων με αντικείμενο κυρίως τον τουρισμό .
Πτωτικά κινήθηκαν τα διαφημιστικά έσοδα και των ραδιοφώνων περιορίζοντας όμως τις απώλειες εντός του
γ’τριμήνου στο οποίο κινήθηκαν ανοδικά .

Αντίθετα , τα διαφημιστικά έσοδα των ιστοσελίδων , παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 68% , ενισχυόμενα
και από την εκμετάλλευση των ιστοσελίδων www.thetoc.gr και www.womantoc.gr οι οποίες εξαγοράστηκαν τον
Νοέμβριο του 2019 , στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου Αττικών Εκδόσεων για ενίσχυση της
παρουσίας του στα ηλεκτρονικά μέσα .

Επίσης , όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εξαμηνιαία οικονομική Εκθεση της περιόδου 1/1-30/6/2020 , η Εταιρεία
προέβη σε απομείωση του κόστους συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ &
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ύψους 780 χιλ. ευρώ λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στα
διαφημιστικά έσοδα της θυγατρικής.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιοποίησαν ορισμένα από τα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης, όπως εκπτώσεις και
συμψηφισμούς φόρων, μείωση ενοικίων, επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων, αναστολή συμβάσεων
εργασίας και ένταξη στο πρόγραμμα «ΣΥΝ εργασία» μέρους του προσωπικού , με αποτέλεσμα τα Κέρδη προ
φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου 1/1 – 30/9/2020
να μειωθούν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο - λόγω της πανδημίας - κατά 961 χιλ. ευρώ για τον
Ομιλο και κατά 24 χιλ ευρώ για την μητρική Εταιρεία, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων να μειωθεί κατά 1.063 χιλ.
ευρώ για τον Ομιλο και κατά 745 χιλ ευρώ για την μητρική Εταιρεία (καθώς περιλαμβάνει και την ως άνω
απομείωση του κόστους συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ύψους 780 χιλ. ευρώ).

Επισημαίνεται ότι κατά το γ’τρίμηνο της χρονιάς , δηλαδή την περίοδο μετά την άρση του εαρινού lockdown ,
υπήρξε σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού πτώσης των διαφημιστικών εσόδων , καθώς την περίοδο 1/7 –
30/9/2020 μειώθηκαν συνολικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά 61 χιλ. ευρώ στη μητρική εταιρεία
(ποσοστό -13%). και κατά 108 χιλ. ευρώ στον όμιλο (ποσοστό -5%) κάτι που σε συνδιασμό με τα παραπάνω
μέτρα περιορισμού του κόστους είχε ως αποτέλεσμα την οριακή βελτίωση των αποτελεσμάτων της μητρικής και
του ομίλου το γ’τρίμηνο της χρονιάς σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι λόγω της δυσμενούς εξέλιξης της πανδημίας και της λήψης νέων περιοριστικών μέτρων εντός
του τελευταίου τριμήνου του έτους από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπισή της, αναμένεται να συνεχιστεί η
αρνητική επίπτωσή της στα οικονομικά αποτελέσματα και τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου και της Εταιρείας
στο σύνολο του έτους.

Η Εταιρεία και ο Ομιλος έκαναν χρήση της δυνατότητας που δόθηκε λόγω των δυσμενών συνεπειών της
πανδημίας COVID-19 ,για παράταση της καταβολής δόσεων κεφαλαίου δανείων που προβλέπονταν βάσει των
σχετικών συμβάσεων για την περίοδο 31/3/2020 έως 30/9/2020 με το σύνολο των συνεργαζόμενων τραπεζών.
Το ποσό των δόσεων κεφαλαίου που παρατάθηκε για την περίοδο μέχρι 30/9/2020 ανέρχεται σε 567 χιλ. ευρώ
για τον Όμιλο και 477 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία .

Το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας την 30/9/2020 διαμορφώθηκε σε 9.837.000 € , ήτοι μειωμένος κατά
350.000 € σε σχέση με την 31/12/2019 , ενώ τα διαθέσιμα της εταιρείας παρέμειναν αμετάβλητα .

Το σύνολο του δανεισμού του ομίλου την 30/9/2020 διαμορφώθηκε σε 14.400.000 € ήτοι μειωμένος κατά
520.000 € σε σχέση με την 31/12/2019 . ενώ τα διαθέσιμα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 400.000€.

Σημειώνεται επίσης ότι η Εταιρεία και ο Ομιλος δεν έκαναν χρήση μέτρων στήριξης της Κυβέρνησης, για χρονική
μετάθεση της καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων .

Πέραν των ανωτέρω , δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά
μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v