Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA BANK: Αποτελέσματα 2020

Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών έχει ως εξής:

Ενισχυμένο Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ύψους 859 εκατ., αυξημένο κατά 3,4% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικής κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 1.434 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένο κατά 25% σε ετήσια βάση και αντιστοιχεί σε 3,6%, ως ποσοστό των υπολοίπων δανείων.

Το δ’ τρίμηνο 2020, η Alpha Bank κατέγραψε κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους 430 εκατ., κυρίως από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και σχετιζόμενα με την ανταλλαγή μέρους των υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε τον Δεκέμβριο 2020, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών ύψους 171 εκατ. Το 2020, τα Κέρδη από Χρηματοοικονομικές Πράξεις ανήλθαν σε 690 εκατ. έναντι 410 εκατ. το 2019.

Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 1.306 εκατ. ή 3,3% επί του μέσου όρου δανείων, έναντι 995 εκατ. το προηγούμενο έτος, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους Ευρώ 283 εκατ., σχετιζόμενες με την επίπτωση της πανδημίας, και επιπλέον ζημιών απομείωσης για τις αναμενόμενες μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων.

Η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους 5,6 δισ. το 2020, αυξημένες κατά 60% σε ετήσια βάση. Οι νέες χρηματοδοτήσεις από την αρχή του έτους
ανήλθαν σε 0,6 δισ. ευρώ.

Το 2020, το χαρτοφυλάκιο των Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 5% και ανήλθε σε 28,2 δισ. ευρώ.

Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 3,6 δισ. σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της υψηλότερου ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των Εσόδων από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 335 εκατ. έναντι Ευρώ 340 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας, ως αποτέλεσμα της προσήλωσης στην πελατοκεντρική ανάπτυξη του Δικτύου μας. Τον Δεκέμβριο 2020, η Τράπεζα σύναψε αποκλειστική μακροπρόθεσμη συνεργασία με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, η οποία αναμένεται ότι θα επιταχύνει δυναμικά την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας στον συγκεκριμένο τομέα.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 18,4%, αυξημένος κατά 10 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 17,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020. Τον Μάρτιο 2021, η Alpha Bank βελτιστοποίησε περαιτέρω την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της, με τη επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ, ύψους 500 εκατ. ενισχύοντας τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 1,25%. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της συναλλαγής Galaxy καθώς και της πρόσφατης έκδοσης του ομολόγου Tier ΙΙ, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει ισχυρός και διαμορφώνεται σε 16,9%, παρέχοντας ευελιξία για περαιτέρω πρωτοβουλίες μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 90% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 έναντι 96% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 151,3%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) παρέμεινε σε Ευρώ 11,9 δισ., επιτρέποντας τη σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 50%, ενώ στην Ελλάδα σε 48%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 85%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 127%

Βασίλης Ψάλτης: Μένουμε προσηλωμένοι στο στρατηγικό μας σχέδιο
«Σε μία χρονιά πρωτόγνωρης αστάθειας για τις αγορές, η Alpha Bank πέτυχε ισχυρή λειτουργική επίδοση, με Κέρδη Μετά από Φόρους ύψους Ευρώ 103,7 εκατ., έχοντας παράλληλα λάβει πρόσθετες προβλέψεις ύψους Ευρώ 283 εκατ. εξαιτίας της πανδημίας, και ενισχυμένο Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ύψους Ευρώ 859 εκατ., αυξημένο κατά 3,4% σε ετήσια βάση», σχολιάζει ο CEO του ομίλου.

«Παραμείναμε προσηλωμένοι στο Στρατηγικό μας Σχέδιο και καταφέραμε με απόλυτη επιτυχία να εκπληρώσουμε μία πληθώρα στόχων. Στο μέτωπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, υπογράψαμε δεσμευτική συμφωνία με την Davidson Kempner για το Project Galaxy, που περιλαμβάνει την πώληση της τιτλοποίησης ύψους 10,8 δισ. και του 80% της θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal, αλλά και αποκλειστική συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των υπόλοιπων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Όσον αφορά στην κεφαλαιακή μας επάρκεια, ολοκληρώσαμε επιτυχώς δύο εκδόσεις ομολόγων Tier II, συνολικού ύψους 1 δισ., ισχυροποιώντας περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής μας Επάρκειας σε 16,9%, υπολογιζόμενης και της επίπτωσης της συναλλαγής Galaxy. Στον τομέα της τραπεζικής δραστηριότητας, στηρίξαμε την Ελληνική Οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 5,6 δισ., την υψηλότερη επίδοση από το 2008, συμμετέχοντας παράλληλα ενεργά, σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης με την εγγύηση κρατικών φορέων, προς όφελος των Πελατών μας. Από πλευράς επιχειρηματικής ανάπτυξης, συνάψαμε μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική μας θέση στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, ιδίως μέσω ψηφιακών δικτύων, και να επεκταθούμε στον τομέα των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Καθώς έχουμε ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, οφείλω ένα θερμό ευχαριστώ σε όλο το Προσωπικό μας για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που έχουν καταθέσει για την εξυπηρέτηση των Πελατών μας και τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της Τράπεζας, καθώς είναι ορατή η έξοδος από την κρίση.

Η πεποίθηση μας για ισχυρή ανάκαμψη στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της επανεκκίνησης της οικονομίας και της εισροής των ευρωπαϊκών πόρων, και η επιτυχής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, δίνουν την αυτοπεποίθηση στην ανανεωμένη διοικητική ομάδα της Alpha Bank να επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα σε μονοψήφιο ποσοστό και στην υιοθέτηση ακόμη υψηλότερων στόχων απόδοσης, την ίδια στιγμή που το πολυδιάστατο Σχέδιο μετασχηματισμού μας εισέρχεται στο στάδιο της πλήρους εφαρμογής».* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v