Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Αποτελέσματα 2020

Ο Όμιλος εταιρειών Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά την Χρήση 2020 ο Ομιλος ΝΙΚΑΣ αύξησε τις πωλήσεις του κατά 11,71% και τα μερίδια στην συνολική αγορά αλλαντικών από 20,3% σε 21,4% σε όγκο πωλήσεων και από 19,1% σε 20,7% σε αξίες , διατηρώντας ηγετική θέση σε πολλές επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, βασιζόμενος στην σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων, και την συνεπή τιμολογιακή πολιτική.

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 28,59%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε €13.869 χιλ., έναντι €10.785 χιλ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να αυξάνεται κατά 3,15 ποσοστιαίες μονάδες.

Το συνολικό EBITDA του Ομίλου, διαμορφώθηκε σε κέρδη €3.002 χιλ έναντι κερδών €877χιλ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά €2.125 χιλ.

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου, τα οποία αυξήθηκαν κατά €2.219 χιλ και ανήλθαν στην Χρήση 2020 σε ζημίες €809 χιλ έναντι ζημιών €3.027 χιλ κατά την προηγούμενη Χρήση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v