Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Αποτελέσματα εξαμήνου

Ο Όμιλος ΕΛΒΕ Α.Ε. παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021.

OIKONOMIKA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Ό Όμιλος ΕΛΒΕ το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσίασε:

πτώση σε πωλήσεις κατά 9,81%, οι οποίες μειώθηκαν σε 13,9 εκατ. ευρώ
μείωση μικτών κερδών κατά 8,80%
σημαντική αύξηση προ φόρων κερδών 34%
ισχυρή άνοδος κατά 43,24% των μετά φόρων κερδών


Η Μητρική Εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσίασε:

αύξηση κατά 4,41% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 6,4 εκατ. ευρώ
αύξηση μικτών κερδών κατά 6,45%
σημαντική αύξηση κατά 26,91% στα κέρδη προ φόρων
άνοδος κατά 34,82% στα κέρδη μετά φόρων

Τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν από τη μείωση του κύκλου εργασιών των θυγατρικών εταιρειών του. Η πτώση τζίρου οφείλεται στην αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής, λόγω της πανδημίας.Τα αποτελέσματα της Εταιρείας δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία λόγω της φύσης του αντικειμένου της, η οποία είναι η προμήθεια στολών εργασίας και Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).Ο Όμιλος και η Εταιρεία διατήρησαν την ισχυρή χρηματοοικονομική τους θέση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε 3,4 εκατ. ευρώ,. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του πρώτου εξαμήνου του 2021 του Ομίλου είναι 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ της Εταιρείας είναι 1,6 εκατ. ευρώ

Η Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elvesa.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v