Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AVE: Αποτελέσματα 9μήνου

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο έκτακτης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού λόγω της πανδημίας του Covid-19, καθώς και τις ενεργειακής κρίσης, η AVE Α.Ε. παρουσιάζει τα κύρια οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2021 και τις βασικές εξελίξεις στις δραστηριότητές της.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2021 :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 107,14 εκ. ευρώ, έναντι € 94 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 14%, προερχόμενη από τον τομέα διανομής προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας. Οι επιδόσεις του ομίλου εμφανίζονται βελτιωμένες κατά το εννεάμηνο 2021, σε συνέχεια της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα που επέβαλλε η πανδημία από το 2020. Οι δομικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της καθημερινότητας των πολιτών (ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεκπαίδευση, τηλεργασία, ψηφιοποίηση συναλλαγών με το Δημόσιο) ενίσχυσαν περαιτέρω την ζήτηση για προϊόντα τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας. Ο ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είχε ως αποτέλεσμα την συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.

β) Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν αρνητικά κατά € 498,62 χιλ. έναντι ζημιών € 1,25εκ το αντίστοιχο 9μηνο της προηγούμενης χρήσης.

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε € 2,83 εκ έναντι € 2,15 εκ για το 9μηνο 2020, σημειώνοντας αύξηση 32%.

δ) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30.09.2021 ανέρχεται σε € 8,58 εκ έναντι € 12,08εκ την 31.12.2020.

στ) Το σύνολο του δανεισμού κατά την 30.09.2021 σε επίπεδο Ομίλου, ανήλθε στα ίδια επίπεδα με αυτά της 31.12.2020, και διαμορφώθηκε στα €56,67εκ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες της διοίκησης για περεταίρω ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

η) Τέλος, το σύνολο των υποχρεώσεων σε ενοποιημένο επίπεδο μειώθηκε την 30.09.2021 σε € 93,26 εκ έναντι € 113,93 εκ. (-18,05%) την 31.12.2020, συνεπεία της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης του κλάδου των ψυχαγωγικών πάρκων και της μη ενσωμάτωσης στον όμιλο υποχρεώσεων που αφορούσαν στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό κλάδο.

Κατά το 4 ο τρίμηνο του έτους, προβλέπεται μείωση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων λόγω περιορισμού των παραδόσεων από τους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακών προϊόντων ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας έλλειψης πρώτων υλών στην βιομηχανία (microchips, ημιαγωγοί, χαλκός), όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω.

Αναφορικά με τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η μέχρι σήμερα πορεία και επιδόσεις του Ομίλου εμφανίζουν ανοδική εξέλιξη, σαν συνέχεια της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα που επέβαλλε η πανδημία από το 2020 (ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεκπαίδευση, τηλεργασία, ψηφιοποίηση συναλλαγών με το Δημόσιο) τα οποία ενίσχυσαν περαιτέρω την ζήτηση για προϊόντα τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας.

Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στον Όμιλο, δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος του Ομίλου, εκτιμώντας ότι εντός του 2022 θα υπάρξει αποκλιμάκωσή της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v