Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ: Αποτελέσματα 9μήνου

Η εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ, σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2021, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID‐19, που αφορά στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και στις προοπτικές της.

Αναλυτικότερα παραθέτουμε τα στοιχεία για την περίοδο 01.01-30.09.2021:

α) Σε επίπεδο Ομίλου
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 20.108 χιλ. έναντι € 16.902 χιλ. αυξημένος κατά 18,97% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2020.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 9.973 χιλ. έναντι € 8.493 χιλ. το ενιάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,43%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε € 4.638 χιλ. έναντι € 3.329 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 αυξημένα κατά 39,34%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο σε € 2.209 χιλ. έναντι € 712 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 210,48%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδος € 1.451 χιλ. έναντι ζημιών € 264 χιλ. του ενιαμήνου του 2020.

β) Σε επίπεδο Εταιρείας
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε € 18.340 χιλ. έναντι € 15.636 χιλ. αυξημένος κατά 17,29% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2020.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 8.567 χιλ. έναντι € 7.508 χιλ. το ενιάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,11%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 4.034 χιλ. έναντι € 2.689 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 50,03%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 2.299 χιλ. έναντι € 824 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 178,78%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 1.607 χιλ. έναντι κερδών € 52 χιλ. σε σχέση με το ενιάμηνο του 2020.

Όσον αφορά στην γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν σε € 17.073 χιλ. από € 14.869 χιλ. το ενιάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 14,82%.

Στις χώρες των Βαλκανίων οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2.388 χιλ. το ενιάμηνο του 2021 έναντι € 1.582 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 51,00%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v