Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Εγκριση υπό όρους από την Κομισιόν της συμφωνίας για την πώληση της Telekom Romania

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ» ή
«Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στις 28 Ιουλίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕ) ενέκρινε, υπό έναν
όρο, τη συμφωνία που ανακοινώθηκε την 9η Νοεμβρίου 2020, μεταξύ OTE και Orange Romania για
την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A.
(“TKR”) (εφεξής η “Έγκριση”).

Ειδικότερα, η Έγκριση θέτει ως όρο την πώληση του ποσοστού 30% που κατέχει η ΤΚR στην
Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM). Ο ΟΤΕ κατέχει το υπόλοιπο 70%.

Ο ΟΤΕ προτίθεται να αποκτήσει από την TKR, το 30% στην TKRM υπό την αίρεση λήψης των
απαιτούμενων εγκρίσεων.

Σε συνέχεια της Έγκρισης, η πώληση του 54% της TKR στην Orange Romania αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών, αφού εκπληρωθεί ο όρος που έθεσε η ΕΕ και
πληρωθούν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Το καθαρό ποσό που θα λάβει ο ΟΤΕ από την εν λόγω
συναλλαγή, μετά το κόστος απόκτησης του 30% της TKRM, τα έξοδα συναλλαγής και τις
απαιτούμενες προσαρμογές, θα διανεμηθεί στους μετόχους του ΟΤΕ με τη μορφή έκτακτου
μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 201

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v