ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ...

03/07/2023

Ανακοίνωση ΕΛΒΕ ΑΕ

Η ΕΛΒΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 1/7/2023 υπογράφτηκε συμφωνητικό με την κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία  «VC MARITIME INVESTMENTS LIMITED» για τη μεταβίβαση του συνόλου των 1.027.147 μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας  με την επωνυμία « HARMONY CRUISES ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που κατείχε  η ΕΛΒΕ ΑΕ, δηλαδή το 25% των μετοχών της εν λόγω εταιρείας, αντί του τιμήματος των 1.027.147,00 ευρώ ήτοι ένα (1) ευρώ ανά μετοχή. Το τίμημα θα καταβληθεί σε δέκα (10) ετήσιες δόσεις η μεν πρώτη το 2023 ποσού 127.147,00 € και υπόλοιπές εννέα (9) ποσού 100.000,00€ εκάστη από το 2024 ως το 2032 με δυνατότητα προεξόφλησης. Η εν λόγω εταιρεία απεικονιζόταν στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΒΕ Α.Ε. στις επενδύσεις με τις συγγενείς επιχειρήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κατά τον έλεγχο απομείωσης που πραγματοποιήθηκε την 31.12.2022 προέκυψε διαφορά ποσού ευρώ 225.003,00 η οποία καταχωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2022 οπότε και η τελική της αποτίμηση στις 31/12/2022 ήταν 802.144,00 €

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v