Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Ημερομηνία καταγραφής της μετά από αναβολή τακτικής γενικής συνέλευσης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η Εταιρεία), σε συνέχεια της με ημερομηνία 24.5.2017 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι στην αναβληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι εμφανίζονται ως  μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων («ΣΑΤ») της ΕΧΑΕ την  Κυριακή 18η Ιουνίου 2017  (ημερομηνία καταγραφής της μετ΄ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), τηρουμένων των διατάξεων 27 παρ. 2 και 28α του κ.ν. 2190/1920.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: http://www.helpe.gr/investor-relations/shareholders-meetings/annual-general-meeting/

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v