Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ / ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ...

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «VOYATZOGLOU» (εφεξής ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2022 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας από «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και την προσθήκη της ένδειξης «VOYATZOGLOU» ως διακριτικού τίτλου.

Η επωνυμία της Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα θα αποδίδεται ως «VOYATZOGLOU S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αυτής ως «VOYATZOGLOU».

Την 20.07.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2964361, η με αριθμό πρωτοκόλλου 2668024ΑΠ/20.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΜ2Δ46ΜΤΛΡ-ΓΕΟ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.), µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2022 για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 1η Αυγούστου 2022, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής ορίζεται ως «VOYATZOGLOU».

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. 210-2888625).

Μεταμόρφωση, 28 Ιουλίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v