Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :Διάθεση στους μετόχους εγγράφων σε σχέση με τη Διάσπαση δια απόσχισης του κλάδου των ακινήτων...

Παιανία, 24 Νοεμβρίου 2022 - Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4601/2019, τα παρακάτω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της (https://www.intracom.com/transformation_type/schetika-engrafa/), καθώς και στην έδρα της στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λ. Μαρκοπούλου, 190 02) :

  1. το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης,
  2. ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.09.2022,
  3. η Έκθεση Αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου ακινήτων της Εταιρείας βάσει του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η οποία συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. Αντώνιο Προκοπίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) και Γεώργιο Παπαθωμά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29811) της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E.»,
  4. η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους της, κατ' άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης,

      5.  η Έκθεση εμπειρογνώμονα κατ' άρθρο 62 & 10 του Ν. 4601/2019,  η οποία συντάχθηκε από τους                ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Αντώνιο Προκοπίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) και Γεώργιο Παπαθωμά (Α.Μ.                   Σ.Ο.Ε.Λ. 29811) της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                     A.E.»,

      6. οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού                    Συμβουλίου της Eταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών (2019, 2020, 2021), και

      7.  η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2022.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται όπως λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι το τέλος της Γενικής Συνέλευσης που θα κληθεί να αποφασίσει για τη Διάσπαση με απόσχιση του κλάδου.

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v