ΟΠΑΠ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» έλαβε τις ακόλουθες ενημερώσεις από υπόχρεα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018:

Ο κ. Michal Houst, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. & CFO, απέκτησε στις 15.07.2019 1,130 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 10.802,98 ευρώ.

Ο κ. Νικόλαος Πολυμενάκος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, απέκτησε στις 15.07.2019 350 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 3.346,06 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v